Algemene voorwaarden

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Inoxcon B.V.  © januari 2014

Vastgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inoxcon B.V., gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 59514760. Een verwijzing door de koper naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door Inoxcon B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1 - Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden en/of bepalingen gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons worden overeengekomen.
 1.2 Onze offertes, daaronder begrepen de eventuele toegevoegde bijlagen als catalogi, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, digitale uitingen en dergelijke, zijn steeds vrijblijvend.
1.3 Overeenkomsten komen tot stand door onze schriftelijke aanvaarding dan wel indien wij met de uitvoering van de opdracht beginnen.

Artikel 2 - Prijzen
2.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen exclusief BTW af depot, exclusief vervoerskosten, verpakkingskosten, assurantie en eventuele kosten van door de overheid te heffen rechten en exclusief belastingen.
2.2 Indien na onze opdrachtbevestiging de prijzen van de materialen, de lonen en/of andere kosten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht is uitgevoerd, zijn wij gerechtigd deze kostenstijgingen door te berekenen. Indien de officieel vastgestelde waarde van de Euro ten aanzien van de buitenlandse valuta gewijzigd wordt, zijn wij evenzeer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 3 - Levering
3.1 De door ons opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend.
3.2 De levertijd gaat in, zodra de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd en wij voorts in het bezit zijn van alle door de koper bij de opdracht te verstrekken bescheiden en gegevens en de eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen. Indien is overeengekomen, dat de koper bepaalde delen zelf ter beschikking stelt, dan moeten deze tijdig bij ons worden afgeleverd, opdat er geen vertraging ontstaat in de aflevering.
3.3 Wij zijn gehouden om alles in het werk te stellen, de door ons geaccepteerde levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen.
3.4 Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de koper geen recht op niet-nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting.
3.5 De levertijd wordt verlengd bij het optreden van storingen, ongeacht of deze in de fabriek dan wel bij de onder leveranciers of als gevolg van overmacht plaatsvinden, en voor zover aanwijsbaar van invloed op de fabricage of aflevering van de te leveren goederen.
3.6 Indien zich dergelijke storingen voordoen zal door ons in overleg met de koper een nieuwe levertijd worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de aard en de duur van de opgetreden storing(en).

Artikel 4 - Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, alsmede in het geval van nalatigheid inde betaling, vervallen eventueel toegekende kortingen. Bovendien zijn wij gerechtigd, zonder enige ingebreke stelling vanaf de vervaldag over het alsdan nog verschuldigde een jaarlijkse rente van 5%.
4.3 Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen als de raadsman – geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermede akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 750,00 Euro, een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.
4.4 Wij zijn gerechtigd op elk moment zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens voort te gaan dan wel een aanvang te nemen met de uitvoering van de overeenkomst. Tot een bedrag van 100% van de koopprijs zal deze zekerheid kunnen bestaan uit vooruitbetaling door koper aan ons.
4.5 Bij niet nakoming door de koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum hebben wij het recht de verdere nakoming van de verbintenissen die voortkomen uit alle tussen ons en de koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd onze overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. Tevens worden bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering alle vorderingen van ons op koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 
Artikel 5 - Garantie
5.1 Voor door ons geleverde toestellen verlenen wij garantie, met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel en met inachtneming van het bepaalde in de garantiecertificaten en gebruiksaanwijzing.
5.2 De garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten aan de toestellen herstellen, of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen, een en ander uitsluitend ter onzer beoordeling.
5.3 De koper zal hiertoe de betreffende toestellen en/of onderdelen op zijn kosten aan ons retourneren. Indien de garantiewerk-zaamheden niet in onze onderneming kunnen plaatsvinden, zal de koper op zijn kosten ons tijdig in de gelegenheid stellen, die werkzaamheden elders te doen plaatsvinden.
Kosten die ontstaan doordat hieraan niet, of niet-tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper. In- en uitbouwkosten der geleverde toestellen zijn te allen tijde voor rekening van de koper.
5.4 Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen vervangen, worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
5.5 De garantietermijn eindigt:
- ten aanzien van de ketelromp na een periode van 5 jaren;
- ten aanzien van de installatie voor de verdeling van warm water via boiler of spiraal, na een periode van 3 jaren;
- ten aanzien van het toebehoren en voor zover deze door de fabrikant van de ketel worden geleverd zoals: brander, circulatie-pomp, elektrische apparatuur, appendages, thermostaat, thermometer en dergelijke na een periode van 2 jaar. De vervanging of het herstel van onderdelen tijdens de garantieperiode kan niet tot gevolg hebben dat de garantieperiode wordt verlengd. Verbruiksartikelen zoals ionisatie- en ontsteekpennen en expansievaten zijn uitgesloten van garantie.
5.6 Wij behouden ons het recht voor, garantievoorwaarden door derden te laten uitvoeren.
5.7 Wij zij niet aansprakelijk voor gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundigheid of zorgeloze behandeling door de koper of diens personeel of door hem aangewezen derden. Wij zijn evenmin aansprakelijk indien de geleverde zaken voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of anderszins op onverantwoorde wijze is behandeld, zoals bijvoorbeeld indien de koper niet stipt de door ons verstrekte bedrijfs- respectievelijke bedieningsvoorschriften is nagekomen.
5.8 Voor onderdelen en/of zaken welke wij niet zelf vervaardigen of bewerken, verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers aan ons wordt gegeven.
5.9 Onze garantie vervalt indien de koper dan wel de eigenaar van het door ons geleverde op eigen initiatief gedurende de garantieperiode wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten zonder onze voorkennis en uitdrukkelijke toestemming.
5.10 De garantie dekt niet de reis- en verblijfskosten verband houdende met het herstellen van fouten of het terugnemen en/of vervangen van geleverde toestellen. De hieraan verbonden kosten worden aan de koper in rekening gebracht.
5.11 De navolgende zaken en/of omstandigheden zijn van de garantie uitgezonderd:
- vuurvaste bekleding,
- ketelsteenafzetting en de gevolgen hiervan,
- schade als gevolg van bevriezing,
- corrosie van de gegalvaniseerde installaties voor de productie van warm water voor sanitaire doeleinden,
- corrosie welke te wijten is aan chloride concentraties in het sanitair warm water, hoger dan 60mg/l voor staal 304 en 300 mg/l voor staal 316Ti,
- corrosie door: het water van de verwarmingssystemen; de verbrandingsgassen (werking op een temperatuur; minder dan 50°C); de afzetting in de systemen van de verbrandingsgassen (onvoldoende onderhoud of verkeerde regeling van de brander),
- schade aan de afwerking van buiten en binnen,
- schade als gevolg van een onjuist gebruik, abnormale ge-bruiksomstandigheden van het apparaat of een verkeerd onderhoud,
- schade als gevolg van de verkeerde werking van de bedienings- of veiligheidsorganen als: veiligheidsklep, thermostaat, inlaatcombinaties,
- schade als gevolg van onjuiste tussenkomst door derden,
- gebreken in de elektrische installatie, aansluitingen, spanning,
- abnormale beschadigingen,
- schade veroorzaakt door toepassing van bepaalde materialen of een bepaald ontwerp welke door de koper geheel of gedeeltelijk wordt voorgeschreven.
5.11 Garantieclaims worden uitsluitend in behandeling genomen, wanneer door de koper binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontdekken van het defect of na het moment waarop hij dit redelijkerwijs had moeten ontdekken, hiervan aan ons schriftelijk mededeling wordt gedaan, bij gebreke waarvan garantieclaims vervallen.
 
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Wij aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2 In geval toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.3 Wij zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragings-schade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper.
6.4 De door ons te betalen schadevergoeding wegens ontoere-kenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door ons aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door ons aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door koper bedongen en door ons verleende creditering.
6.5 In geval van onrechtmatige daad van ons, of van onze werknemers of ondergeschikten waarvoor wij rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen  geval meer bedragen dan 1.000.000,00 Euro per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
6.6 Aansprakelijkheid van ons voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.
 
Artikel 7 - Overmacht
7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechthandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van ons te komen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van onze leveranciers.
 
Artikel 8 - Gebruiksinstructies
8.1 De koper is verplicht bij de zaak behorende en bijgeleverde gebruiksinstructies te lezen en conform te handelen.
 
Artikel 9 - Toepasselijk recht
9.1 Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de Rechtbank te Utrecht, tenzij de koper de voorkeur mocht geven aan de Rechtbank ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.